പരസ്യങ്ങളിലെ ജാതിയും ലിംഗവും-യാക്കോബ് തോമസ്‌


http://chintha.com/node/155999സുഹൃത്തേ, മലയാളസാഹിത്യവിമർശനത്തിന്റെ പ്രായം ഏതാണ്ടു ഒന്നരനൂറ്റാണ്ടാകുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തെ നിർവചിക്കാനും ലോകസാഹിത്യവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ സാധ്യമാക്കുവാനും സാമൂഹ്യമായ പോരാട്ടങ്ങളെ കണ്ണി ചേർക്കുവാനും നമ്മുടെ നിരൂപണമേഖല ശ്രമിച്ചതിന്റെ വിവിധരൂപങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യനിരൂപണം. കല കലയ്ക്കു വേണ്ടിയാണെന്നും അല്ല ജീവിതത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും കല പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമാണെന്നുമുള്ള ആശയസമരങ്ങൾ നടന്നത് പലകാലത്തെ ബൗദ്ധികജീവിതത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളിലൂടെയായിരുന്നു. പ്രാസവാദചിന്തകളും പുരോഗമനസാഹിത്യ സംവാദങ്ങളും സൗന്ദര്യാധിഷ്ഠിത നിരൂപണങ്ങളും ആധുനികാതാവാദവും ആധുനികാനന്തര ചിന്തകളുമൊക്കെ മലയാളനിരൂപണത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ സംവാദക്ഷമമാക്കിയെന്ന അന്വേഷണം, സാഹിതീയതയിൽ നിന്ന് സംസ്കാരികതയിലേക്ക് നിരൂപണം മാറുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഏറ്റവും അനിവാര്യമാകുന്നു. ഓരോ കാലത്തെയും സാഹിത്യചിന്തകളൊക്കെ അതാതുകാലത്തെ സാംസ്കാരിക- പ്രത്യയശാസ്ത്ര ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകുമെന്ന പുതിയ സാംസ്കാരിക വായനകളുടെ അടിത്തറയില്നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കിയാല്, കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്തകാലങ്ങളിലെ അധീശ- പ്രത്യയശാസ്ത്ര വിവക്ഷകളിലൂടെയാണ് സാഹിത്യനിരൂപണം വളര്ന്നിരിക്കുന്നതെന്നു കാണാം. ഈ കാഴ്ചപ്പാടില് മലയാള നിരൂപണത്തെ സാധ്യമാക്കിയ സാംസ്കാരിക വിവക്ഷകളെ അഴിച്ചെടുക്കല് നിരൂപണത്തിന്റെ വര്ത്തമാനത്തെ കൂടുതല് അര്ഥവത്താക്കും എന്നു പറയാം. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പൂല്ലൂറ്റ്, കെ. കെ. ടി. എം.ഗവ. കോളേജ്, മലയാളവിഭാഗം മലയാളനിരൂപണത്തിന്റെ ചരിത്രപരതയെ പുനരന്വേഷിക്കുന്നത്. 2017സെപ്റ്റമ്പർ അവസാനവാരം നടത്തുന്ന പുനർവായനകൾ എന്ന രണ്ടു ദിവസത്തെ സെമിനാറിലേക്ക് അദ്ധ്യാപകരുടെയും ഗവേഷകരുടെയും പ്രബന്ധങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിരൂപണത്തെ പുതിയ കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ വിലയിരുത്തുന്ന പ്രബന്ധങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രബന്ധങ്ങൾ kktmgovtcollegemalayalamdept@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് യുണീക്കോഡ്/വേഡ്/പേജ്മേക്കർ രീതിയിൽ ചെയ്തയക്കണം. 31.08.2017 ന് മുമ്പായി പ്രബന്ധത്തിന്റെ പൂർണരൂപം ലഭിക്കണം. തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങൾ ISSN നമ്പരുള്ള പിയർ റിവ്യൂഡ് ജേണൽ മലയാളപ്പച്ചയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. പ്രധാനമേഖലകൾ: ആദ്യകാലനിരൂപണം, പ്രാസവാദം, മണിപ്രവാളം, പ്രശസ്തമായ അവതാരികകൾ, നവോത്ഥാനകാലനിരൂപണം, പുരോഗമനസാഹിത്യം, സൗന്ദര്യാധിഷ്ഠിതനിരൂപണം, ഇസങ്ങൾക്കപ്പുറം, ഇസങ്ങൾക്കിപ്പുറം, ആധുനികതാവാദം, മനോവിജ്ഞാനീയം, മാർക്സിയൻനിരൂപണം, ആധുനികാനന്തരതാവാദം-സ്ത്രീ, ദലിത് പരിസ്ഥിതി, മാധ്യമം. കേരളീയപശ്ചാത്തലം, സാഹിതീയതയിൽനിന്നും സാംസ്കാരികതയിലേക്കുള്ള പരിണാമം ഡോ.ജി.ഉഷാകുമാരി വകുപ്പധ്യക്ഷ കോ- ഓർഡിനേറ്റർ ഡോ.ദീപ ബി.എസ് 9446222190 മാറ്റര് ടൈപ്പു ചെയ്യുന്നതിന് ISM ഉപയോഗിച്ച് വേഡിലോ മറ്റോ ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് വേഡില് തന്നെ യൂണികോഡ് ഫോണ്ടുകളുപയോഗിച്ച് ടൈപ്പു ചെയ്യുന്നതാണ്. typeit എന്ന സോഫ്റ്റുവയറും ഉപയോഗിക്കാം. കംപ്യൂട്ടറില് മാത്രമല്ല സ്മാര്ട്ട് ഫോണിലും മാറ്റര് തയാറാക്കി അയക്കാം. ഫോണില് ഗൂഗിള് ഡോക്സ് പോലെയള്ള വേഡ് പേജില് ടൈപ്പുചെയ്തോ നേരിട്ട് ഇ മെയിലില് ടൈപ്പു ചെയ്തോ അയക്കാം. ടൈപ്പു ചെയ്യുന്നതിന് ഗൂഗിള് ഹാന്ഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇന്പുട്ട് എന്ന ആപ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാകും നല്ലത്.

16 • ഇന്നത്തെ വാരാദ്യ മാധ്യമത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഉടമസ്ഥരില്ലാത്ത വീടുകള് എപ്പോഴും, പാതിനിലച്ച ഹൃദയവും പേറിയാവും ജീവിക്കുക.. ചിലപ്പോള് ഊര്ദ്ധ്വന് വലിച്ച്, മറ്റു ചിലപ്പോള് വരണ്ട ചുമ ചുമച്ച് വീടുകളല്ലേ.. അനാഥരല്ലേ... പ്രായമായവരല്ലേ.. ചിലതെല്ലാം ഒരൊറ്റ ചുമയില് ശ്വാസം കിട്ടാനാകാതെ വാ തുറന്നപടി തീര്ന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും.. ചിലതെല്ലാം പൊളിച്ചുമാറ്റപ്പെട്ട് വില്പനശാലയിലെ മൂലയ്ക്കിരുന്ന് കരഞ്ഞു തീര്ക്കുന്നുമുണ്ടാകും.. ഉടമസ്ഥരില്ലാത്ത വീടുകളെപ്പോഴും ഭാര്ഗവീനിലയമെന്ന പേരും പേറിയാവും ജീവിക്കുക... ആളെത്തിന്നാന് വാതുറന്നമട്ടിലാകും നില്പ്. നീണ്ട നഖങ്ങളോടു കൂടിയ കൈ മാത്രമായിട്ടുണ്ടാകും ഇലകള് പൊഴിഞ്ഞ മരങ്ങള്.. ചീവീടുകളുടെ മൂളക്കം, ഉരഗങ്ങളുടെ ചീറ്റല്. ഇരുട്ടുവിഴുങ്ങിയ വീടുകള്.... പൊളിച്ചുമാറ്റപ്പെടുന്നതു വരേയ്ക്കും പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതു വരേയ്ക്കും ഭാര്ഗവീനിലയമെന്ന് പേറി ജീവിക്കണം... ഉടമസ്ഥരില്ലാത്ത വീടുകളെപ്പോഴും പകല്സ്വപ്നങ്ങള് നെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും.. ഒരു പേസ് മേക്കര് സര്ജറി ചെയ്ത് പുത്തനൊരു ഹൃദയം കിട്ടുമെന്നാശിച്ച്, നീലയും വെള്ളയും പച്ചയും നിറങ്ങള് നിറഞ്ഞ പുത്തനുടുപ്പുകളണിയുമെന്നാശിച്ച്, അകത്തളങ്ങളില് നിന്ന് ശബ്ദമുയരുമെന്നാശിച്ച്.... ചിലപ്പോഴെല്ലാം ഓര്മകളുടെ തൊട്ടിലില് കിടന്ന് ദീര്ഘശ്വാസമുതിര്ക്കുന്നുണ്ടാകും ഈ അനാഥപ്രേതങ്ങള്... ഉടമസ്ഥരില്ലാത്ത വീടുകളിലൊന്നിനെയാണ് ഞാനിപ്പോള് തിരയുന്നത്... എന്റെ ശ്വാസം തിങ്ങിയ മുറികളുള്ള, എന്നെ മണക്കുന്ന വീടിനെ.. സായാഹ്നങ്ങളില് ഇളംവേനല് വന്നെത്തി നോക്കുന്ന കോലായിലെന്റെ കാല്പാടു കാണാം.. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാല് പഴയോരെന്നെ കാണാം ഏറെ തിരയേണ്ടതില്ല, വക്കുപൊട്ടിയൊരു മണ്ചിരട്ടയില് കൂനിക്കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ടാകാമത്.. ഉടമസ്ഥരില്ലാത്ത വീടുകളിലൊന്നിനെയാണ് ഞാനിപ്പോള് തിരയുന്നത്... ശ്വാസം കൊടുത്തെനിക്കെ- നിക്കെന്നെത്തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാന്..
മലയാളപ്പച്ച ഉല്‍ഘാടനപ്പതിപ്പ് - ആഗസ്ത് 2015

Previous PostOlder Posts Home